P?ed nvt?vou salonu

  • D?kladn? psa pro?ešeme kovovým h?ebenem (kartá? nesta?í), zbavíme srst v?tvi?ek, bodlák? a zacuchaných míst. Toto roz?esání p?ed koupáním je velmi d?leité, protoe neroz?esanou, plstnatou srst není moné dob?e vymýt, velmi špatn? se suší a mnoství zacuchané srsti se ješt? zv?tší !

  • Roz?esaného psa d?kladn? osprchujeme teplou vodou, umyjeme dostate?ným mnostvím kvalitního  šamponu, a to i na hlav?.

  • Šampon d?kladn? opláchneme – špatn? vymytý šampon m?e psa drádit, u tmavých ps? zp?sobuje viditelné matné šedivé skvrny a  lupy.

  • M?ete pouít balzám, kondicionér, olej, nebo jiný kvalitní p?ípravek ur?ený pro psy, který pom?e p?i roz?esávání, dodají srsti pot?ebný lesk, p?irozený vzhled a zamezí p?ílišnému vysušení srsti a k?e po koupání. P?ípravky pro lidi nejsou vhodné pro zví?ata.

  • Mokrou srst vyma?káme do ru?níku, pro?ešeme ?idším kovovým h?ebenem, aby se p?íliš nepotrhala.

  • Vysušíme proudem teplého vzduchu p?i sou?asném pro?esávání srsti kartá?em nebo h?ebenem tak, aby po vysušení byla pokud mono rovná a zcela suchá i u k?e. Pokud necháte psa (zejména plemeno s kade?avou srstí) po vykoupání pouze voln? oschnout, je srst p?eleená, zakudrnacená a kvalitní st?ih z ní nelze v ádném p?ípad? provést.

  • Vysušeného, roz?esaného pejska ji pokud mono nenecháme venku voln? b?hat, pouze krátce vyven?íme, za mokrého po?así ješt? p?ed návšt?vou salonu omyjeme a usušíme tlapky a b?íško. V ádném p?ípad? nespojujeme návšt?vu salonu s vycházkou, je-li pes p?edem vykoupán! Ne?istoty v srsti, hlavn? na tlapkách – písek, bláto apod. ni?í st?iha?i ?asto velmi drahé nástroje (a tím i zvyšuje cenu), které se pak musí velmi d?kladn? a sloit? brousit, aby bylo moné kvalitn? a bez poran?ní pejska ost?íhat.

  • Je-li pes opravdu velmi zacuchaný, jeho srst je plstnatá a nevíte si rady, je lepší sv??it jeho pé?i do rukou odborníkovi, ne jej doma n?kolik hodin trápit zbyte?ným a ?asto velmi bolestivým ?esáním. V takovém p?ípad? je lepší zvolit st?ih spíše pro zdraví ne pro krásu a nechat oholit pejska strojkem zcela nakrátko. K?i je pak nutné pod neprodyšnou vrstvou plsti následn? ošet?it vhodným šamponem a balzámem a nechat nar?st srst novou, zdravou a kvalitní. Asi po dvou m?sících je pak moné, je-li pejsek ji pravideln? pro?esáván, nazna?it slušivý st?ih a dále z n?j postupn? „vyp?stovat“ opravdového psího krasavce.

  • Úpravu srsti je vhodné provád?t pravideln? , d?íve ne je srst zacuchaná a plstnatá, pro Vašeho pejska je pravidelnost menší zát?í.